Home   Products   Service   Download   Contact Us  
 
XRF Analyzers
 XRF Technology
 XL2 Model
 XL3 Model
 DXL Model
 
Screen Shot
 DXL
 XL2, XL3
 

  หลักการของ Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence (ED-XRF)

       เมื่อรังสีเอ็กซ์ปฐมภูมิ(PrimaryX-ray photon)จากแหล่งกำเนิดรังสีพุ่งเข้าชนวัตถุต่างๆจะส่งผลให้อิเล็กตรอนวงในสุด (K-shell) ของอะตอมภายใน
วัตถุนั้นหลุดออกจากอะตอมในรูปของโฟโต้อิเล็ก-ตรอน (photoelectron) ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นในวงอิเล็กตรอนนั้นดังแสดงในรูป ซึ่งที่สภาวะนี้อะตอม
จะไม่เสถียร และอะตอมจะกลับสู่สภาวะที่เสถียรขึ้น โดยการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนวงนอกเข้ามาแทนที่ช่องว่างดังกล่าวซึ่งในการเปลี่ยน
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า รังสีเอ็กซ์เฉพาะตัว (Characteristic - X)
ซึ่งพลังงานของรังสีเอ็กซ์ิที่ปลดปล่อยออกมานั้นจะมีค่า่แตกต่างกันขึ้นกับความแตกต่างของระดับพลังงานเริ่มต้นของอิเล็กตรอน
คลิกเพื่อขยายรูป

  หลักการทำงานของเครื่องมือ
      เมื่อเครื่องมือทำงาน รังสีจากแหล่งกำเนิดภายในตัวเครื่องมือ (Primary X-ray source) จะปล่อยรังสีออกมาพุ่งเข้าชนวัตถุต่างๆ จะส่งผลให้อิเล็กตรอนวงในสุด (K-shell) ของอะตอมภายในวัตถุนั้นหลุดออกจากอะตอมในรูปของโฟโต้อิเล็ก-ตรอน (photoelectron) ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นในวงอิเล็กตรอนนั้น ซึ่งที่สภาวะนี้อะตอมจะไม่เสถียร และอะตอมจะกลับสู่สภาวะที่เสถียรขึ้นโดยการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนวงนอกเข้ามาแทนที่ช่องว่างดังกล่าว ซึ่งในการเปลี่ยนระดับพลังงาน ของอิเล็กตรอน โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาซึ่งพลังงานนั้นจะสะท้อนกลับมายังชุด Detector ที่อยู่ภายในตัวเครื่องมือซึ่งจะตรวจวัดพลังงานที่สะท้อนกลับมา จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังชุด Digital Signal Processor ซึ่งจะทำการแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลเพื่อส่งให้กับ CPU ทำการประมวลผลออกมา และแสดงผ่านทางหน้าจอแสดงผล และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่องมือ
คลิกเพื่อขยายรูป